خدمات بیمه خودرو

توجه :

*بسیجیانی میتوانند از این طرح استفاده نمایندکه عضو صندوق دخیره بسیجیان باشند

*جهت دریافت استفاده ازاین خدمات با دردست داشتن اسناد ومدارک و گواهی عضویت به نمایندگی بیمه کوثر شهرستان مراجعه نمایید

با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد با توجه به رویکرد سازمان بسیج مستضعفین ارائه خدمات مناسب و بهبود و توسعه وضعیت  افزایش روز افزون ریسکهای بیمه‌ای دربیمه کوثر( اهم موارد قرارداد بیمه بین بیمه سهند و بیمه کوثر) جهت راهنمایی بسیجیان عزیز و متقاضی به شرح زیر می باشد.

 

الف موضوع قرارداد ارائه خدمات پوشش بیمه های بدنه خودرو و شخص ثالث به کلیه وسایط نقلیه متعلق به بسیجیان و اقوام درجه اول ایشان همسر فرزند پدر و مادر توسط شرکت های بیمه ایران و کوثر پس از ارائه کارت جدید عضویت فعال بسیج دارای اعتبار و یا گواهی عضویت صادره از نواحی

حق بیمه

حق بیمه مربوط حسب بیمه ای کشور قوانین و مقررات جاری و به موجب توافق طرفین معین شده و بدون پیش پرداخت و طی ۱۰ قسط مساوی و متوالی خواهد بود که با ارائه پنج فقره چک معتبر بانک مرکزی با تاریخ سررسید های دو ماهه تاریخ اولین چک می بایست حداکثر تا پایان دومین ماه بعد از صدور بیمه نامه باشد به شرکتهای مجری وصول می گردد نکته در صورت عدم وصول چک و اعلام یک بار اخطار کتبی بیمه‌گر بیمه شونده چنانچه  قسط ظرف ۱۵ روز پرداخت نشود بیمه نامه صادره فاقد اثر و اعتبار خواهد شد و عواقب آن بر عهده شخص بیمه گذار است است

محدوده مکانی و زمانی جمهوری اسلامی ایران بوده و مدت اعتبار آن از تاریخ ۱۳۹۸/۹/‍۱تا ۱۴۰۰/۹/۱ معادل  ۲ سال تمام هجری شمسی است در ضمن شماره تماس دفاتر مرکزی شرکت سهند مشاور  ۸۶۰۷۰۷۶۵ و  کوثر ۸۸۱۹۲۱۳۶ با پیش شماره۰۲۱ میباشد

تفاهم نامه ارائه خدمات بیمه ای

بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶  قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال۱۳۸۷  ضوابط و مقررات جاری بیمه های اموال و اشخاص و عرف بیمه‌گری مطابق با شرایط عمومی و خصوصی بیمه های مذکور مورد عمل در ایران و شرایط مندرج در این قرارداد و این معاونت سرمایه انسانی سازمان بسیج مستضعفین با نمایندگی آقای حیدر بابا احمدی به نشانی تهران اتوبان بسیج خیابان شهید فهمیده ستاد سازمان بسیج معاونت سرمایه انسانی منبع طرف اول نامیده می‌شود و معاونت خدمات بنیاد تعاون سپاه با نمایندگی حسین جعفری به نشانی بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ابتدای خیابان سئول شمال جنب  حالا فدراسیون هندبال بنیاد تعاون سپاه که هدف دوم نامیده می‌شود قرارداد زیر منعقد می گردد

ماده ۱ طرفین قرارداد

طرف اول معاونت سرمایه انسانی سازمان بسیج مستضعفین

طرف دوم  خدمات بنیاد تعاون سپاه

مجری بیمه گر شرکت خدمات بیمه ای سهند مشاور نمایندگی ۹۹۷۵ بیمه ایران با نمایندگی سید محمود موسوی به عنوان مدیر عامل و شرکت خدمات بیمه ای آینده سازان فردای کوثر نمایندگی ۴۵۰۴ بیمه کوثر با نمایندگی علی بهتری به عنوان مدیرعامل

موضوع قرارداد

ارائه خدمات پوشش بیمه های بدنه خودرو و شخص ثالث به کلیه وسائل نقلیه متعلق به بسیجیان و اقوام درجه اول ایشان شامل همسر فرزند پدر مادر با عاملیت شرکت سهامی بیمه ایران مجتمع خدمات بیمه ای تخصصی بانک‌ها با نمایندگی شرکت خدمات بیمه ای سهند مشاور نمایندگی ۹۹۷۵ بیمه ایران و شرکت بیمه کوثر شرکت خدمات بیمه ای آینده سازان فردای کوثر نمایندگی ۴۵۰۴

صدور بیمه نامه های موضوع قرارداد برابر مقررات و توسط بیمه گر پس از ارائه مستندات معرف هویت صادره از طرف اول یا مالکیت خودرو های معرفی شده حسب مورد توسط متقاضی خدمات بیمه‌ای از سوی مجری انجام خواهد شد

تعهدات طرف دوم

ارائه پوشش بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث و بر اساس جداول اجرایی و مورد عمل بیمه گر در قبال دریافت حق بیمه های مربوطه مطابق قرارداد

ارائه پوشش های بیمه های بدنه شامل خطرات اصلی موضوع ماده ۳ شرایط عمومی بیمه نامه بدنه متعاقب درخواست بیمه گذار و   و قبول بیمه گر  در قبال دریافت حق بیمه های مربوطه طبق مفاد قرارداد فی مابین

ارائه پوشش‌های تکمیلی در بیمه نامه های بدنه طبق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه بدنه به شرح فرم پیشنهاد درخواست بیمه گذار است که با انتخاب و در خواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر و دریافت حق بیمه های متعلق صورت می پذیرند

ارائه سایر خدمات بیمه ای بر اساس قوانین و مقررات موجود و حرفه ای کشور و مقررات بیمه مرکزی ایران شرکت های خدمات بیمه ای سهند مشاور به نمایندگی از طرف شرکت بیمه ایران و شرکت خدمات بیمه آینده سازان فردای کوثر به نمایندگی شرکت سهامی بیمه کوثر موذن به صدور بیمه نامه طبق مفاد این قرارداد و دستورالعمل های فنی و مالی بیمه ایران و بیمه کوثر موضوع این قرارداد به حساب بیمه و احراز هویت افراد برای تمامی وسایل نقلیه معرفی شده از طرف اول در هر دو بیمه ثالث و بدنه خودرو ساس تعرفه‌های جاری صنعت بیمه کشور و دستورالعملها و بخشنامه های صادره مدیریت بیمه های اتومبیل تعیین می گردد و بیمه‌گذار ملزم و متعهد به پرداخت آن می باشد که موافقت گردید حق بیمه نامه های صادره بدون پیش پرداخت و تا ۱۰ قسط مساعی و متوالی که سررسیدها آن در پایان ماه بعد از صدور بیمه نامه می باشند پرداخت گردد

در صورت عدم پرداخت حق بیمه های مربوطه در سررسیدهای مختلف و عدم اقدام موثر آن توسط بیمه خسارتهای مطالبه و سایر اشخاص نخواهد داشت

حق بیمه بیمه های بدنه خودروو شخص ثالث حسب عرف بیمه‌ای کشور مقررات و قوانین جاری و به موجب توافق طرفین معین و وصول می گردد

ارزش مورد بیمه

ارزش مورد بیمه برای بیمه نامه های بدنه بر اساس پیشنهاد بیمه گذار و تعیین کارشناس بازدید اولیه طرف دوم تعیین می گردد و چنانچه مورد بیمه با ارزش تر از قیمت واقعی و روز بازار بیمه شود ماده ۱۰ قانون بیمه که همزمان با انعقاد قرارداد بیمه گذار و بیمه شده تامین گردیده اعمال می گردد

تخفیف عدم خسارت مختص بیمه بدنه

در صورت در صورتی که صورتیکه اعتبار شخصا و به نصب حق نامه و ابلاغیه بیمه خواهد بود

سایر تخفیفات مختص بیمه بدنه

تخفیف گروهی در صورتیکه تعداد خودروهای معرفی شده جهت پوشش بیمه نامه بدنه بیش از صد دستگاه باشد ۱۵% تخفیف گروهی قابل محاسبه و اعمال می گردد

تخفیف صفر کیلومتر در صورتی که از تاریخ ترخیص از گمرک خودروهای خارجی و سند فروش کارخانه تولید کننده خودروهای داخلی بیش از سه ماه نگذشته باشد ۲۰ درصد تخفیف صفرکیلومتر قابل محاسبه و اعمال می گردد

تخفیف نقدی

تخفیف پرداخت نقدی ۱۰درصد در سایر تخفیفات محاسبه می گردد

به هرحال و تحت هیچ عنوان مجموعه تخفیفات اعطایی به استثنای ۱۰% تخفیف نقدی از ۶۰ درصد حق بیمه‌های مورد نظر تجاوز نمی نماید

تخفیف عدم خسارت ثالث

در صورتی که بیمه گذار در طول اعتبار بیمه نامه های شخص ثالث خسارتی دریافت نکرده باشد به نسبت سنوات بیمه‌ای که خسارت دریافت نکرده است از تخفیف عدم خسارت برابر ابلاغات بیمه مرکزی بهره مند خواهد شد

تعهدات طرف اول نظر به اینکه تحقیق گروهی بیمه نامه های بدنه مختص به معرفی‌شدگان طرف اول و غیرقابل انتقال باشند در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحا حقوقی رسمی قولنامه های وکالتی و غیره می بایست اصل بیمه نامه جهت صدور الحاقیه تغییر نام و استرداد تخفیفات اعطا شده برای مدت باقیمانده به بیمه گر ارائه شود در غیر این صورت طبق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه عمل خواهد شد

نحوه پرداخت اقساط خودرو

پرداخت اقساط حق بیمه برای هر فقره بیمه نامه در ۱۰ قسط ماهانه به صورت مساوی و متوالی خواهد بود که با ارائه پنج فقره چک معتبر بانک مرکزی با تاریخ سررسید های دو ماهه به شرکت های مجری که می بایست حداکثر تا پایان دور دوم این ماه بعد از صدور بیمه نامه پرداخت کردم در صورت عدم وصول چک ها در سررسیدهای مقرر با اعلام یک بار اخطار کتبی بیمه گر به بیمه گذار ایشان موظف به پرداخت قسط ظرف ۱۵ روز می باشند و در صورت عدم وصول حق بیمه ها و متعلقه در سررسیدهای معین خسارت احتمالی بیمه نامه هایی که حق بیمه آنها پرداخت نگردیده یا پرداخت اقساط آنها به تاخیر افتاده باشد مورد تعهد بیمه گر نخواهد بود و عواقب آن متوجه بیمه گذار می باشد در ضمن تمامی چک ها توسط شورای مرکزی شرکت های مجری نگهداری و در تاریخ های معین اعلام وصول می گردد

ماده ۱۱ جرائم خسارت و دیرکرد

بیمه‌نامه‌های شخص ثالث حذف مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه های بیمه گر و بر اساس سوابق بیمه‌ای مربوطه مشمول اعطای تخفیف عدم خسارت یا اضافه نرخ‌های تعدد خسارت و نیز جرائم فاقدین سوابق بیمه ای و تاخیر در تمدید بیمه نامه می گردد

سایر موارد پیش بینی نشده در این قرارداد طبق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث و شرایط عمومی بیمه نامه بدنه و قوانین جاری صنعت بیمه حل و فصل شد

محدوده پوشش بیمه‌ای موضوع قرارداد سرزمین مقدس اسلامی ایران بوده و اعتبار آن دو سال تمام هجری شمسی از تاریخ۱۳۹۸/۹/۱ لغایت ۱۴۰۰/۹/۱

در صورت تمایل و توافق طرفین نسبت به تمدید این قرارداد و اعلام مراتب دوماه قبل از انقضاء قرارداد نسبت به تمدید آن برای یکسال بیمه‌ای دیگر اقدام خواهد شد و در غیر اینصورت قرارداد در پایان مدت اعلام شده منقضی گردیده و بیمه‌گر در این رابطه هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت کامل تعهدات خود پرداخت کامل حق بیمه ها تا آخرین قسط توسط بیمه گذار و پرداخت خسارت های احتمالی بیمه واحدهای صادرات توسط بیمه گذار تا پایان انقضا مدت آخرین بیمه نامه های صادره خواهند بود

حل  اختلاف و داوری

طرفه این اختلاف به تعبیر و تفسیر این تفاهم نامه را بدون از طریق مذاکره مستقیم و تشریک مساعی حل و فصل نمایند در صورت عدم حصول توافق و فصل اختلاف طرفین در جوب مراجع صلاحیت دار در اختیار خواهند داشت

هر گونه تغییر در شرایط بیمه نامه ها اعم از نرخ حق بیمه از طرف شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی ایران از تاریخ مصوب در این قرارداد خواهد داشت

کارشناسی بازدید اولیه و ارزش خودرو

انجام کارشناسی بازدید اولیه از خودروهای معرفی شده برای صدور بیمه نامه بدنه توسط کارشناس بازدید اولیه مورد تایید بیمه گر الزامی می باشد و در آن ارزش مورد بیمه و دیگر جزئیات مربوط به سرغایه بیمه نامه بر اساس پیشنهاد بیمه گذاران و تایید کارشناس بازدید اولیه بیمه‌گر تعیین و مبنای محاسبه حق بیمه قرار بگیرد در مورد بیمه با ارزش کمتر از قیمت واقعی و روز بازار  بیمه شود و در هنگام رسیدگی به خسارت ماده ۱۰ قانون بیمه اعمال خواهد شد

پیش بینی نشده در این قرارداد شرایط عمومی بیمه نامه های مربوطه و قوانین جاری صنعت بیمه کشور حل و فصل خواهد شد

کلیه شرایط و مفاد این قرارداد بر اساس ضوابط جاری بیمه ایران تهیه و تنظیم گردیده است و بیمه گذار و بیمه‌گر توافق نمودند در صورت بروز هرگونه تغییر در قوانین بیمه‌ای و یا ضوابط اجرایی و مقررات بیمه‌گر مقررات جدید به صورت خودکار و بدون نیاز به توافق جدید جایگزین مفاد قرارداد گردد

اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه طرفین به شرح مندرج در قرارداد و قراردادهای بیمه این متعاقب  خواهد بوددر صورت تغییر می‌باید ظرف مدت ۴۸ ساعت به طرف دیگر من اطلاع داده شود و در غیر اینصورت کلیه مکاتبات و اوراق و اخطارها به نشانی مذکور ارسال و ابلاغ تنظیم گردیده که تمامی این قرارداد در ۵ صفحه ۱۹ ماده۶ تبصره و ۴ نسخه تنظیم گردیده که تمامی نسخه های آن در حکم واحد بوده و مفاد آن برای طرفین قرارداد الزام آور است.