کارت خدمات موسسه خدمات درمانی بسیجیان

الف) مشمولین دریافت کارت خدمات :

بسیجیانی که حداقل دارای سه سال سابقه مستمر بسیجی با عضویت فعال بوده و هم اکنون نیز فعال است و افراد تحت تکفل آنان

مدارک مورد نیاز

1- کپی کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه سرپرست بسیجی

2- کپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه افراد تحت تکفل

3- یک قطعه عکس جدید 3*2 پشت نویسی شده  برای  سرپرست و هریک ازافراد تحت تکفل

کاربردهای کارت خدمات درمانی

درحال حاضر دارندگان کارت مذکور می توانند از خدمات درمانگاه های تحت پوشش موسسه خدمات درمانی بسیجیان و مراکز طرف قرارداد با آن در سراسر کشور با تخفیف ویژه برخوردار گردیده که انشالله در آینده نزدیک به کل درمانگاه های وابسته به بسیج وسپاه تسری پیدا نموده و اطلاع رسانی خواهد شد.