گردهمایی اصحاب رسانه استان همدان به همت بسیج رسانه