نفرات برتر جشنواره رسانه ای ابوذر سال 1399 سازمان بسیج رسانه

در بخش مقاله و یادداشت
نفراول سرکارخانم مهناز روزبهانی
نفردوم جناب آقای مسعود وِیژه
نفرسوم سرکار خانم فاطمه خزایی
در بخش مصاحبه
نفر اول سرکار خانم زهرا کریمی عفیف
نفردوم سرکار خانم فاطمه رحمتی
نفر سوم سرکار خانم مینو جعفری
بخش خبر
نفر اول سرکار خانم سولماز عنایتی
نفردوم سرکار خانم شکیبا کولیوند
نفر سوم سرکار خانم سمیرا قادری
گزارش
نفر اول سرکار خانم مینو جعفری
نفردوم سرکار خانم فاطمه رحمتی
نفرسوم سرکارخانم سمیرا قادری
گزارش تصویری
نفر اول جناب آقای علی فردوسی پور
نفردوم جناب آقای علی رستمی
نفرسوم مشترکا سرکار خانم زهرا جعفر پور ایروانی – جناب آقای یحیی احمدی