شرايط شركت در جشنواره رسانه ای ابوذر

شرايط شركت در جشنواره
1-تمامی خبرنگاران شاغل یا آزاد که دررسانه های سراسری یا غیر سراسری نمایندگی نشریات سراسری یاخبرگزاری ها و همچنين پایگاه های خبری استان فعالیت دارند 2-تمامی رسانه ها اعم از مکتوب و الکترونیکی باید دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده ودر سامانه جامع رسانه ثبت شده باشد آثارباید به صورت pdf به همراه لینک درسایت جشنواره بارگذاری شوند متقاضیان می توانند حداکثر درسه قالب ودرهرقالب تنها با یک اثر شرکت کنند موارد زیرتوسط دبیرخانه جشنواره پیش یا بعد ازداوری رد خواهد شد 1-اثردرخارج ازبازه زمانی مقررمنتشرشده باشد 2-اثردررسانه فاقد مجوز یا بولتن های داخلی منتشر شده باشد 3-اثربا نام مستعار و غیرواقعی منتشر شده باشد 4-اثربه صورت به صورت کامل یا بخشی ازآن که بدون منبع باشد 5-اثری که مشخصات درج شده آن درسایت جشنواره با لینک ارسالی مغایرت داشته باشد