اسامی برندگان مسابقه قرائت ومفاهیم قرآن کریم

نتایج مسابقه قرائت

۱.سرکار خانم زهرا کریمی
۲.سرکار خانم سیده  فریده حسینی
۳.سرکار خانم اعظم مرادی

نتایج مسابقه مفاهیم

1-نفراول سرکارخانم مریم صابری یگانه

2-نفردوم سرکارخانم فاطمه غفاری

3-نفرسوم سرکارخانم مرضیه شبانی

لازم به ذکر است به نفرات برگزیده هدایایی از سوی سازمان بسیج رسانه استان همدان تقدیم خواهد شد